Kapiolani Park

カピオラニ公園

Kapiolani Park

基本情報 more
所在地
Kapiʻolani Regional Park, 3840 Paki Ave, HI 96815

このスポットの問題を報告する