Kapiolani Park
カピオラニ公園 Kapiolani Park
住所
Kapiʻolani Regional Park, 3840 Paki Ave, HI 96815
時期
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月