Kapiolani Park
カピオラ二公園 Kapiolani Park
住所
3840 Paki Ave, Honolulu, HI 96815
おすすめターゲット
景観項目
時期
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月