Haleakala Visitors Center
ハレアカラ・ビジター・センター Haleakala Visitors Center
住所
Haleakalā National Park, Maui, HI 96768
景観項目
時期
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月